บริการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อีลาสเตส (Anti-Elastase)

ทดสอบการยับยั้งเอนไซม์อีลาสเตสของสารสกัดด้วยการทดสอบในหลอดทดลอง จากนั้นนำมาคำนวณหาค่าร้อยละในการยับยั้งเอนไซม์อีลาสเตส