VISBIO

DRIVE WELLNESS BEYOND STANDARD

จากสถานการณ์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามเติบโตอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวนมากที่จำหน่ายในท้องตลาด ด้วยอัตราการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น แบรนด์หรือบริษัทผู้ผลิตจึงมีความมุ่งหมายสร้างความแตกต่าง พัฒนานวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมคุณภาพ และผลลัพธ์ที่มีความโดดเด่น หรือบางครั้งอาจนำไปสู่การโฆษณาสินค้าเกินจริง อ้างอิงวิทยาศาสตร์เทียม จนส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุน หรือความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภค

VISBIO ก่อตั้งขึ้นโดยทีม นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology), ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ นักธุรกิจสายเทคโนโลยีและนักพัฒนาองค์กร ที่มองเห็นภาพของทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคตร่วมกัน เราคือองค์กรที่ช่วยผลักดันและส่งเสริม ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Avantage) ในด้านนวัตกรรมและคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม เราบริการวิเคราะห์องค์ประกอบของสาร (Biomarker Analysis) ยืนยันประสิทธิภาพผลลัพธ์และความปลอดภัย (Efficacy and Safety Test) ด้วยการทดสอบทางด้านปฏิกิริยาทางเคมีหรือชีวภาพ (Reaction) การทดสอบด้วยเซลล์ 2 มิติ (2D Cell) การทดสอบด้วยเซลล์ 3 มิติ (3D Cell) การทดสอบด้วยเซลล์ด้านนอกร่างกาย (Ex-Vivo) โดยเราจะจัดทำรายงานยืนยันข้อมูล เพื่อให้แบรนด์หรือผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างถูกต้องโดยเป็นไปตามข้อกำหนด ร่วมถึงยังสามารถนำรายงานผลการทดสอบในการอ้างอิงเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นส่วนของการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านนวัตกรรมได้อีกด้วย

Biomarker Analysis

บริการวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวภาพของสารสำคัญ

Efficacy Testing

บริการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

Safety Testing

บริการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

Deep Technology Analysis

บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เชิงลึก ระดับห้องปฏิบัติการ

บริการของเรา

สอบถาม:

ติดต่อเรา

บทความ

พาร์ทเนอร์ของเรา