Abous Us

Why We Do?

ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแบบอัตราเร่งอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม กำลังก้าวถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่สินค้าและบริการไม่สามารถจำหน่ายได้โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพียงด้านเดียวเท่านั้น ผู้ประกอบการยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสำคัญคุณภาพสินค้า ผลลัพธ์และสรรพคุณ โดยมีการพิสูจน์และทดสอบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมและลดปัญหาสินค้าที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงลงได้

VISBIO เป็นบริษัทที่รวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology), ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณภาพ, นักธุรกิจสายเทคโนโลยีและนักพัฒนาองค์กร ที่มีจุดมุ่งหมายในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ทั้งนี้บริษัท Visbio ยังมีความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพขององค์กรให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

Our Missions

Experimental Design and Planning

Experimental Design and Planning

Testing

Testing

Analyzing and Reporting Results

Analyzing and Reporting Results

VISBIO Verified

VISBIO Verified

Visbio Founders