ข้อมูลบริการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดี Anti-Cancer RBE

บริษัท วิสไบโอ (VISBIO) จำกัด มีบริการรับทดสอบและวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดี Human cholangiocarcinoma cell (Anti-Cancer RBE) ระดับห้องปฏิบัติการ ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบทำการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ภายใต้สภาวะสองมิติ (2D Cell Culture) ซึ่งการทดสอบนี้เหมาะกับงานวิจัยเชิงลึก ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมุนไพรที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งมะเร็งท่อน้ำดี ถือเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยในโลก แต่พบมากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย จากข้อมูลทางสถิติของประเทศไทยพบว่าโรคนี้พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และยังพบมากในตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสูง โดยมะเร็งท่อน้ำดี สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของท่อน้ำดี ได้แก่ มะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดภายในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดภายนอกตับ ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยา เพื่อใช้ในการบำรุงหรือต้านการอักเสบของท่อน้ำดี โดยสามารถทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับเซลล์ เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์การยับยั้ง หรือค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิด Human cholangiocarcinoma cell lines (RBE)

ทำความรู้จักกับมะเร็งท่อน้ำดี (Bile duct cancer หรือ Cholangiocarcinoma)

มะเร็งท่อน้ำดี เป็นมะเร็งที่พบได้น้อยในโลก แต่พบมากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย จากข้อมูลทางสถิติของประเทศไทยพบว่าโรคนี้พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และยังพบมากในตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสูง

มะเร็งท่อน้ำดี สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของท่อน้ำดี ได้แก่ มะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดภายในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดภายนอกตับ ซึ่งการเกิดอาการจะแตกต่างกันตามบริเวณที่เกิดมะเร็ง สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ได้แก่ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยมรับประทานปลาน้ำจืดดิบๆ สุกๆ เช่น ปลาร้าที่ไม่สุก ปลาส้ม ก้อยปลา ซึ่งอาจจะมีไข่พยาธิปนเปื้อนมา ซึ่ง พยาธิจะฟักตัวและไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดี ทำให้เกิดอักเสบเรื้อรัง และการพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้อาจเกิดจากภาวะที่มีความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีแต่กำเนิด เช่น โรคซีสต์ของทางเดินท่อน้ำดี ภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ภาวะตับแข็ง การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดีชนิด Human cholangiocarcinoma cell lines (RBE)

ซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิด Human cholangiocarcinoma cell lines (RBE) เป็นเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์ เป็นเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการศึกษาชีววิทยาของมะเร็งท่อน้ำดี โดยศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีภายนอกเซลล์หรือในไมโครเพลท (Well Plate) ที่เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งภายใต้สภาวะสองมิติหรือสามมิติ (2D or 3D Cell Culture- Anti-cancer) ในอาหารเลี้ยงเซลล์

วิธีการทดสอบเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิด Human cholangiocarcinoma cell lines (RBE)

ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยา เพื่อใช้ในการบำรุงหรือต้านการอักเสบของท่อน้ำดี โดยสามารถทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับเซลล์ เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์การยับยั้ง หรือค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิด Human cholangiocarcinoma cell lines (RBE)

ขั้นตอนการทดสอบ คือ การนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยตรง มาเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ เพื่อให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต แบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนเซลล์ มีความใกล้เคียงกับเซลล์มะเร็งที่ปลูกถ่ายในสัตว์ทดลองหรือเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายของผู้ป่วย โดยการศึกษาระดับเซลล์เป็นการทดสอบก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ทดสอบในสัตว์ทดลองหรือการทดสอบทางคลินิกต่อไป

รูปแสดง ตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งภายใต้สภาวะสองมิติ ในระดับ in-vitro ที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาทางชีววิทยาและมะเร็งวิทยา (ดัดแปลงจาก Gaebler และคณะ 2017)

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี Anti-Cancer RBE ด้วยวิธี MTT assay

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิด Human Cholangiocarcinoma cell lines (RBE) ที่เพาะเลี้ยงระดับเซลล์หรือในไมโครเพลท(Well Plate) ด้วยวิธี Methyl tetrazolium 3-[4, 5-Dimethylthiazol-2-yl]-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ซึ่ง MTT assay เป็นวิธีทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งในไมโครเพลทจากความสามารถในการทำงานของเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase) ในไมโตคอนเดรีย ซึ่งสารสีเหลืองของ MTT (3-[4, 5-Dimethylthiazol-2-yl]-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) จะถูกเปลี่ยนเป็นผลึกสีม่วงของฟอร์มาซาน (Formazan)

ดังนั้นจะใช้ผลึกฟอร์มาซานแสดงถึงความมีชีวิตของเซลล์ โดยเซลล์มะเร็งที่ตายจะมีลักษณะใสไม่มีสี และเซลล์มะเร็งที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีผลึกสีม่วงเกิดขึ้นภายในเซลล์ ซึ่งเมื่อนำมาละลายในตัวทำละลาย เช่น DMSO จะได้สารละลายสีม่วงน้ำเงินที่สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) ซึ่งจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ จากนั้นนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเซลล์มะเร็งเปรียบเทียบกับสารมาตราฐาน โดยสามารถรายงานผลได้เป็น % การยับยั้งเซลล์มะเร็ง หรือ ค่าความเข้มข้นของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ 50% (IC50)

Literature:

  • โรคมะเร็งท่อน้ำดี, มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีแห่งประเทศไทย
  • มะเร็งท่อน้ำดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี, กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554
  • Gaebler M, Silvestri A, Haybaeck J, Reichardt P, Lowery CD, Stancato LF, et al. Three-dimensional patient-derived In vitro sarcoma models: promising tools for improving clinical tumor management. Front Oncol 2017; 7: 203.