ข้อมูลบริการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate cancer cells line (PC-3)

บริษัท วิสไบโอ (VISBIO) จำกัด มีบริการรับทดสอบและวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3) ระดับห้องปฏิบัติการ ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบทำการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ภายใต้สภาวะสองมิติ (2D Cell Culture) ซึ่งการทดสอบนี้เหมาะกับงานวิจัยเชิงลึก ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมุนไพรที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ โดยต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย จะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและอยู่ด้านหน้าต่อกับทวารหนัก มีขนาดเท่ากับลูกวอลนัตและล้อมรอบส่วนหนึ่งของท่อปัสสาวะ โดยทั่วไปต่อมลูกหมากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุ ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ.2564 พบว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 ในผู้ชายไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยา เพื่อใช้ในการบำรุงหรือต้านการอักเสบของต่อมลูกหมาก โดยสามารถทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับเซลล์ เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์การยับยั้ง หรือค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3)

ทำความรู้จักกับมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)

ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย จะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและอยู่ด้านหน้าต่อกับทวารหนัก มีขนาดเท่ากับลูกวอลนัตและล้อมรอบส่วนหนึ่งของท่อปัสสาวะ โดยทั่วไปต่อมลูกหมากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุ และโตมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น จนเริ่มอุดตันท่อปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะลำบาก ซึ่งอาการนี้เรียกว่า ต่อมลูกหมากโต (ไม่ได้เป็นมะเร็ง) รักษาด้วยการรับประทานยาหรือผ่าตัด

ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ.2564 พบว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 ในผู้ชายไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากเจริญเติบโตและแบ่งตัวผิดปกติอย่างรวดเร็ว หรือไม่สามารถควบคุมการแบ่งเซลล์ของต่อมลูกหมากได้ ทำให้เกิดการอุดตันท่อปัสสาวะ หรือมีการทำลายเซลล์ปกติของต่อมลูกหมาก และยังมีการแพร่กระจายไปสู่อวัยวะสำคัญอื่นๆ เช่น ตับ ไต ปอด และกระดูก

มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3)

เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3) คือเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์ เป็นเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการศึกษาชีววิทยาของมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากภายนอกเซลล์หรือในไมโครเพลท (Well Plate) ที่เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งภายใต้สภาวะสองมิติหรือสามมิติ (2D or 3D Cell Culture- Anti-cancer) ในอาหารเลี้ยงเซลล์

วิธีการทดสอบเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3) ที่เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง (Cell Culture- Anti-cancer)

ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยา เพื่อใช้ในการบำรุงหรือต้านการอักเสบของต่อมลูกหมาก โดยสามารถทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับเซลล์ เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์การยับยั้ง หรือค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3)

ขั้นตอนการทดสอบ คือ การนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยตรง มาเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ เพื่อให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต แบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนเซลล์ มีความใกล้เคียงกับเซลล์มะเร็งที่ปลูกถ่ายในสัตว์ทดลองหรือเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายของผู้ป่วย โดยการศึกษาระดับเซลล์เป็นการทดสอบก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ทดสอบในสัตว์ทดลองหรือการทดสอบทางคลินิกต่อไป

รูปแสดง ตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งภายใต้สภาวะสองมิติ ในระดับ in-vitro ที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาทางชีววิทยาและมะเร็งวิทยา (ดัดแปลงจาก Gaebler และคณะ 2017)

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3) ด้วยวิธี MTT assay

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด Prostate cancer cells line (PC-3) ที่เพาะเลี้ยงระดับเซลล์หรือในไมโครเพลท (Well Plate) ด้วยวิธี Methyl tetrazolium 3-[4, 5-Dimethylthiazol-2-yl]-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ซึ่ง MTT assay เป็นวิธีทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งในไมโครเพลทจากความสามารถในการทำงานของเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase) ในไมโตคอนเดรีย ซึ่งสารสีเหลืองของ MTT (3-[4, 5-Dimethylthiazol-2-yl]-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) จะถูกเปลี่ยนเป็นผลึกสีม่วงของฟอร์มาซาน (Formazan)

ดังนั้นจะใช้ผลึกฟอร์มาซานแสดงถึงความมีชีวิตของเซลล์ โดยเซลล์มะเร็งที่ตายจะมีลักษณะใสไม่มีสี และเซลล์มะเร็งที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีผลึกสีม่วงเกิดขึ้นภายในเซลล์ ซึ่งเมื่อนำมาละลายในตัวทำละลาย เช่น DMSO จะได้สารละลายสีม่วงน้ำเงินที่สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) ซึ่งจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ จากนั้นนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเซลล์มะเร็งเปรียบเทียบกับสารมาตราฐาน โดยสามารถรายงานผลได้เป็น % การยับยั้งเซลล์มะเร็ง หรือ ค่าความเข้มข้นของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ 50% (IC50)

Literature:

  • มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจพบเร็ว หายขาดได้, โรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาราชการุณย์
  • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
  • แผนยุทธศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ. 2562 – 2565
  • ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ.2564
  • Gaebler M, Silvestri A, Haybaeck J, Reichardt P, Lowery CD, Stancato LF, et al. Three-dimensional patient-derived In vitro sarcoma models: promising tools for improving clinical tumor management. Front Oncol 2017; 7: 203.